Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych sklepu internetowego ILCSI.pl, zwana dalej „Polityką”, ma na celu przekazanie Ci szczegółowych informacji, jakie dane osobowe zbieramy w ramach sklepu internetowego ILCSI.PL, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.


ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Anderka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U Julia Katarzyna Anderkaz siedzibą w Mikołowie przy ul. Bielska 7G, NIP 6351290943, REGON 278071125, adres poczty elektronicznej: biuro@ilcsi.pl, numer telefonu: 575 828 100, 515 077 796. Możesz się z nami skontaktować:


a) listownie, na adres Katarzyna Anderka ul. Bielska 7G, 43 – 190 Mikołów;
b) mailowo, na adres biuro@ilcsi.pl


JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

II. W ramach usług sklepu internetowego możemy Cię prosić o podanie następujących danych osobowych


⎯ imię i nazwisko;
⎯ miejsce zamieszkania;
⎯ dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu.
W związku z działalnością sklepu internetowego, w celu przyznania Tobie rabatu oraz w celach marketingowych, w tym w celu profilowania i automatycznego przetwarzaniem danych, możemy zbierać także
⎯ dane związane z Twoimi działaniami w ramach sklepu internetowego, tj. tzw. dane behawioralne dotyczące Twoich zachowań, obejmujące informacje o dokonywanych przez Ciebie zakupach, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości i miejscu, a także historię kierowanej do Ciebie korespondencji marketingowej (np. newsletter, SMS, MMS, e-mail).

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY

III. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji usług w ramach sklepu internetowego ILCSI.PL na podstawie Twojej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 a) RODO, to jest w celu:


a) rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji,, w tym udzielenia na nie odpowiedzi;
b) marketingowym, w tym profilowania, który obejmuje przekazywanie Ci informacji, dotyczących promocji i produktów, w tym i usług, dostępnych w sklepię, wydarzeń lub akcji przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Ciebie, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy;
• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art. 6 ust. 1 f) RODO, które obejmują
a) ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń związanych z świadczeniem przez nas usług;
b) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych;
c) zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
d) wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.


CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE

IV. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Możesz, ale nie musisz ich nam podawać. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Nie jesteś zobowiązany do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie może nastąpić wyłącznie za Twoją zgodą i według Twojego uznania. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:


a) uzyskania przez Ciebie rabatu w ramach świadczonych przez nas usług;
b) otrzymywania przez Ciebie informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach oraz przygotowanych dla Ciebie ofertach specjalnych, poprzez np. pocztę tradycyjną, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy, e-mailowy;


KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE

V. Twoje dane możemy przekazać
a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
⎯ naszym podwykonawcom, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży;
⎯ agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych;
⎯ podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
⎯ podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
⎯ agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
⎯ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.


JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE

VI. Twoje dane możemy przechowywać przez okres świadczenia na Twoją rzecz usług. Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez czas, w którym będziesz mógł dochodzić roszczeń z tytułu korzystania z naszych usług, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń.

TWOJE PRAWA

VII. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych


a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
b) prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
c) prawo usunięcia danych osobowych;
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
g) prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) prawo sprzeciwu wobec:
1) przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
2) przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.


VIII. Swoje prawa wymienione w punkcie VII wyżej można realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

IX. Z żądaniami, o których mowa w punkcie VII wyżej, można wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
⎯ mailowo, na adres biuro@ilcsi.pl lub
⎯ korespondencyjnie, na adres P.H.U. „JULIA” Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie, ul. Bielska 7G, 43 – 190 Mikołów
Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie VII wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.


X. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie VII wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
XI. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.


XII. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w powyżej, na piśmie, według naszego wyboru
⎯ listem poleconym, na podany adres pocztowy lub
⎯ drogą elektroniczną, na podany adres e-mail,


XIII. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie VII wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


XIV. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu
zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).


XV. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.


W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE

XVI. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
⎯ listownie, na adres P.H.U. „JULIA” Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie, ul. Bielska 7G, 43 – 190 Mikołów;
⎯ mailowo, na adres biuro@ilcsi.pl


Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera