Główna

Shipments and returns

Your pack shipment

Packages are generally dispatched within 2 days after receipt of payment and are shipped via UPS with tracking and drop-off without signature. If you prefer delivery by UPS Extra with required signature, an additional cost will be applied, so please contact us before choosing this method. Whichever shipment choice you make, we will provide you with a link to track your package online.

Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Handling fees are fixed, whereas transport fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects.

Boxes are amply sized and your items are well-protected.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych sklepu internetowego ILCSI.pl, zwana dalej „Polityką”, ma na celu przekazanie Ci szczegółowych informacji, jakie dane osobowe zbieramy w ramach sklepu internetowego ILCSI.PL, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.


ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Anderka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U Julia Katarzyna Anderkaz siedzibą w Mikołowie przy ul. Bielska 7G, NIP 6351290943, REGON 278071125, adres poczty elektronicznej: biuro@ilcsi.pl, numer telefonu: 575 828 100, 515 077 796. Możesz się z nami skontaktować:


a) listownie, na adres Katarzyna Anderka ul. Bielska 7G, 43 – 190 Mikołów;
b) mailowo, na adres biuro@ilcsi.pl


JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

II. W ramach usług sklepu internetowego możemy Cię prosić o podanie następujących danych osobowych


⎯ imię i nazwisko;
⎯ miejsce zamieszkania;
⎯ dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu.
W związku z działalnością sklepu internetowego, w celu przyznania Tobie rabatu oraz w celach marketingowych, w tym w celu profilowania i automatycznego przetwarzaniem danych, możemy zbierać także
⎯ dane związane z Twoimi działaniami w ramach sklepu internetowego, tj. tzw. dane behawioralne dotyczące Twoich zachowań, obejmujące informacje o dokonywanych przez Ciebie zakupach, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości i miejscu, a także historię kierowanej do Ciebie korespondencji marketingowej (np. newsletter, SMS, MMS, e-mail).

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY

III. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji usług w ramach sklepu internetowego ILCSI.PL na podstawie Twojej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 a) RODO, to jest w celu:


a) rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji,, w tym udzielenia na nie odpowiedzi;
b) marketingowym, w tym profilowania, który obejmuje przekazywanie Ci informacji, dotyczących promocji i produktów, w tym i usług, dostępnych w sklepię, wydarzeń lub akcji przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Ciebie, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy;
• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art. 6 ust. 1 f) RODO, które obejmują
a) ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń związanych z świadczeniem przez nas usług;
b) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych;
c) zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
d) wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.


CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE

IV. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Możesz, ale nie musisz ich nam podawać. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Nie jesteś zobowiązany do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie może nastąpić wyłącznie za Twoją zgodą i według Twojego uznania. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:


a) uzyskania przez Ciebie rabatu w ramach świadczonych przez nas usług;
b) otrzymywania przez Ciebie informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach oraz przygotowanych dla Ciebie ofertach specjalnych, poprzez np. pocztę tradycyjną, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy, e-mailowy;


KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE

V. Twoje dane możemy przekazać
a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
⎯ naszym podwykonawcom, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży;
⎯ agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych;
⎯ podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
⎯ podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
⎯ agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
⎯ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.


JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE

VI. Twoje dane możemy przechowywać przez okres świadczenia na Twoją rzecz usług. Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez czas, w którym będziesz mógł dochodzić roszczeń z tytułu korzystania z naszych usług, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń.

TWOJE PRAWA

VII. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych


a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
b) prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
c) prawo usunięcia danych osobowych;
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
g) prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) prawo sprzeciwu wobec:
1) przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
2) przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.


VIII. Swoje prawa wymienione w punkcie VII wyżej można realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

IX. Z żądaniami, o których mowa w punkcie VII wyżej, można wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
⎯ mailowo, na adres biuro@ilcsi.pl lub
⎯ korespondencyjnie, na adres P.H.U. „JULIA” Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie, ul. Bielska 7G, 43 – 190 Mikołów
Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie VII wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.


X. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie VII wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
XI. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.


XII. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w powyżej, na piśmie, według naszego wyboru
⎯ listem poleconym, na podany adres pocztowy lub
⎯ drogą elektroniczną, na podany adres e-mail,


XIII. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie VII wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


XIV. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu
zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).


XV. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.


W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE

XVI. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
⎯ listownie, na adres P.H.U. „JULIA” Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie, ul. Bielska 7G, 43 – 190 Mikołów;
⎯ mailowo, na adres biuro@ilcsi.pl

SPIS TREŚCI

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 • III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 • V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 • VI. REKLAMACJA PRODUKTU
 • VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • X. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 • XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ilcsi.pl prowadzony jest przez Katarzyna Anderka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U „JULIA” Katarzyna Anderka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów NIP 6351290943, REGON 278071125, adres poczty elektronicznej: biuro@ilcsi.pl, numer telefonu: 575 828 100, 515 077 796.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane
są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Polityce Danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Słownik pojęć:

a) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

d) KLIENT:

1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

2) osoba prawna; albo

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U.2017.459);

f) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

g) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;

h) PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

i) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

j) SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ilcsi.pl ;

k) SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Anderka Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U „JULIA” Katarzyna Anderka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów NIP 6351290943, REGON 278071125, adres poczty elektronicznej: biuro@ilcsi.pl, numer telefonu: 575 828 100, 515 077 796;

l) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.;

m) USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej; n) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

o) POLITYKA OCHRONY DANYCH – polityka ochrony danych sklepu internetowego ILCSI.PL umieszczona na stronie internetowej ilcsi.pl

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a) Konto,
b) Formularz Zamówienia oraz

c) Newsletter. 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

(2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres.

4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ilcsi.pl lub też pisemnie na adres: ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów.

5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz b) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ilcsi.pl lub też pisemnie na adres: Anderka Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U „JULIA” Katarzyna Anderka ul. Bielska 7G , 43-190 Mikołów.

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 25.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 18.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 32.0.0 i wyższej; d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Danych Osobowych na stronie Sklepu Internetowego oraz

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 powyżej Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. Numer rachunku: 56 1140 2017 0000 4202 0303 4287

6. Termin płatności: 3 dni.

7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska za pobraniem;

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

8. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, wynika z Kodeksu Cywilnego, w szczególności z art. 556 i następnych.

3. Reklamacja jakości produktu może być złożona w drodze pisemnej, na adres P.H.U. „JULIA” Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie, ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ilcsi.pl

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna; b) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7. Brak ustosunkowania się do reklamacji Klienta w wyżej wskazanym terminie powoduje przyjęcie założenia, iż Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną, w przypadku gdy Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny.

8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o dostarczenie towaru na koszt i adres P.H.U „JULIA”, ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

b) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu Regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: P.H.U. „JULIA” Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ilcsi.pl

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: ⎯ obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo ⎯ polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: P.H.U. „JULIA” Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie, ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument, jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

X. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej oraz zgodnie z Polityka Danych Osobowych Sklepu internetowego.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: P.H.U. „JULIA” Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie ul. Bielska 7G, 43-190 Mikołów;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ilcsi.pl

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

6. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Danych Osobowych sklepu internetowego ilcsi.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017.459), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683).

6. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 • NATURA - tajemnica 60-letniego sukcesu naszej marki leży w naturze, gdyż wiemy, że tylko ona ma skuteczne lecznicze rozwiązanie dla każdego problemu skóry

 • SKŁADNIKI ORGANICZNE - nasze produkty zawierają wyłącznie najwyższej jakości składniki organiczne spośród przeszło 100 rodzajów roślin

 • CERTYFIKAT COSMOS (BDIH) - kosmetyki wykonane są zgodnie z najsurowszymi normami dla kosmetyków naturalnych wydawanymi przez niemiecki instytut certyfikujący kosmetyki naturalne COSMOS
  (BDIH)

 • WŁASNE BIO-PLANTACJE - wybieramy składniki, które uprawiamy w naszych organicznych BIO-plantacjach, pozostałe zbieramy w ich warunkach naturalnych
   
 • NIE TESTOWANE NA ZWIERZĘTACH - szanujemy wszystkie formy życia, dlatego nie prowadzimy żadnych badań na zwierzętach, nie używamy materiałów pochodzenia zwierzęcego

 • BRAK PARABENÓW, SYNTETYCZNYCH BARWNIKÓW - produkty ILCSI nie zawierają parabenów, oleju parafinowego , wazeliny, gliceryny pochodzenia zwierzęcego, syntetycznych barwników, syntetycznych środków zagęszczających, oksyetylowanych emulgatorów

 • ANTY AGING & LIFTING - naturalny, skuteczny i bezpieczny sposób na uzyskanie silnego efektu liftingującego i anty-aging dzięki bankietowemu, hitowemu zabiegowi z papryczka chilli. W błyskawicznym tempie odmładza skórę o kilka lat, bez skutków ubocznych!

 • ŻYCIE ŚWIADOME, W ZGODZIE Z NATURĄ - ILCSI to odpowiedź na potrzeby osób świadomych, żyjących w zgodzie z naturą, stosujących produkty naturalne.


Z poważaniem
Zespół ILCSI Polska

POZNAJ NAS BLIŻEJ, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ,
ZAKOCHAJ SIĘ W ILCSI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ILCSI.PL

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług udostępnianych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Katarzyna Anderka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U Julia Katarzyna Anderka z siedzibą w Mikołowie przy ul. Bielska 7G, NIP 6351290943, REGON 278071125, adres poczty elektronicznej: biuro@ilcsi.pl, numer telefonu: 575 828 100, 515 077 796.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowania w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sklepu internetowego ILCSI.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" SKLEPU INTERNETOWEGO ILCSI.PL

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu; b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

a) Mozilla Firefox:www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer:www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google

d) Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

e) Safari:www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Zwykły przelew na konto (przedpłata)

Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie otrzymasz od nas wiadomość e-mail z danymi do przelewu. Po zaksięgowaniu przelewu towar zostanie wysłany.

Płatność przy odbiorze – pobranie

Pobranie jest to opcja zapłaty za zakupy w momencie ich doręczenia przez kuriera. Płatność ta polega na zapłacie kurierowi za zamówienie. Pobranie to rozwiązanie dla osób, które obawiają się, że nie otrzymają towarów za które zapłacili.

Płatność przedpłata - odbiór osobisty

Jest to opcja dla osób, które zamówiły od nas towar i chciałyby go same odebrać z naszego biura. Przed odebraniem zamówienia obowiązuje przedpłata dokonana przelewem internetowym.

 • Po wpłynięciu płatności zamówienia wysyłamy w ciągu 24 h w dni robocze.
 • Czas dostawy przez kuriera PKW i D Sp. z o.o. wynosi do 3 dni robocze.. Zazwyczaj przesyłka dociera w ciągu 24 h. 
 • Dostawa nie jest realizowana w weekendy oraz święta.
 • Pytania dotyczące dostawy prosimy kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta kuriera pod numerem infolinii 22 64 75 200 lub na adres e-mailowy bok@korporacjakurierska.pl

Koszty dostawy kurierem PKWiD Sp. Z o.o. na terenie Polski wynoszą:

 • 15 zł przy przedpłacie
 • 19 zł przy płatności za pobraniem


Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy znajdującej się pod adresem ul. Bielska 7G , 43-190 Mikołów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. O możliwości odbioru osobistego zostaniesz poinformowany drogą mailową

Każdy towar w przypadku płatności przelewem lub płatności online wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. 

 • Przesyłki dostarcza firma kurierska PKWiD Sp. Z o.o. - czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy. Zazwyczaj zajmuje to do 24 godzin (w dni robocze) .


Uwaga! Przy płatności przelewem internetowym, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Prowadzisz salon kosmetyczny? Potrzebujesz środków na kosmetyki i urządzenia naszej firmy?

Wiemy, jak ważny jest  prosty i wygodny dostęp do gotówki firmowej na nowe inwestycje. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, wprowadziliśmy usługę rozłożenia płatności na wygodne raty całkowicie online. Nawet jak prowadzisz mała firmę, ta usługa jest dla Ciebie.Prosty wniosek- bez ukrytych kosztów Decyzja i realizacjajuż w 24H Nawet dlamałych firm Łatwa kalkulacjarat Finansowaniedo 100 tys. zł

Złóż wniosek wtedy, gdy masz na to czas, bez wychodzenia z domu lub salonu. Daj znać, w co chcesz zainwestować i wybierz preferowaną
liczbę rat na spłatę zobowiązania. Decyzja oraz realizacja już w 2H. 

 

                                                                                  4.pngJak to działa?

Zamawiasz kosmetyki lub urządzenia ILCSI Wybierasz liczbę rat i wypełniasz wniosek Warunki akceptujesz przez sms Twoja należność zostaje opłacona a ty płacisz miesięczną, wygodną ratę

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera